Odpoledne kouzel v Ploskovicích

IMG 3824Po prodlouženém víkendu vyjely děti ze školní družiny na výlet do zámku Ploskovice nedaleko Litoměřic. Okamžitě po projití zámeckou branou se z nich stali skřítci, kteří na zámek přijeli porazit čaroděje a zachránit princeznu. Na pohádkové cestě zámeckým parkem absolvovali skřítci několik zastávek s pohádkovými bytostmi a museli splnit různé úkoly. Přímo před komnatou princezny museli naši skřítci zlomit moc zlého čaroděje kouzelným zaříkávadlem. Zachráněná princezna za to každého skřítka odměnila kouzelným svítícím kamínkem. Skřítci měli štěstí ještě v něčem jiném, a sice v počasí. Nebylo sice krásné, ale nepršelo, což bylo vzhledem k venkovnímu programu důležité. Déšť se spustil až ve chvíli, kdy skřítci opustili zámeckou bránu a již jako děti ze školní družiny usedly do autobusu.Fotografie z akce naleznete jako obvykle v Galerii.

Úvodní pokyny školní družiny

Vážení rodiče,
u příležitosti zahájení nového školního roku bych Vám ráda sdělila několik základních informací, týkajících se provozu školní družiny:
1. Provozní doba ŠD v prvním týdnu nového školního roku je od 6.00 do 16.00 hodin. Od druhého týdne bude v pondělí a ve středu od 6.00 do 16.30 hodin, v ostatní dny od 6.00 do 16.00 hodin. V době dopoledního vyučování je školní družina uzavřena.
2. Prosím Vás o pečlivé vyplnění vstupní přihlášky, zejména o uvedení telefonního čísla na rodiče a čase odchodu Vašeho dítěte ze školní družiny, a zda dítě bude odcházet ze ŠD samo nebo v doprovodu.
3. Potřebujete-li dítě uvolnit ze ŠD v dřívějším čase než který je uveden na přihlášce, je nutné tak učinit výhradně písemně. Bez písemné omluvenky nebude dítě z bezpečnostních důvodů uvolněno (platí pro děti, odcházející ze ŠD bez doprovodu).
4. Pokud dítě potřebujete osobně vyzvednout mimo čas uvedený na přihlášce, je možné tak učinit po obědě, později až po 15. hodině.
5. Na odpolední pobyt v družině doporučujeme dát dítěti vhodné oblečení. Toto oblečení vložte do sáčku nebo tašky, které je možno pověsit v šatně. Místo bačkor vybavte dítě cvičkami nebo sportovní obuví do herny.
6. Veškeré změny údajů, uvedených na vstupní přihlášce (zejména časy odchodů ze ŠD a kontaktní telefon na rodiče) sdělujte, prosím, vždy písemně do žákovské knížky ŠD.
7. Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů, spojených s provozem školní družiny činí 150,- Kč měsíčně. Upozorňuji rodiče, že veškeré úhrady (tj. za ŠD i za obědy ve ŠJ) přijímá hospodářka školy paní Prchlíková. Platby je možné provádět také bezhotovostně, bližší informace podá rovněž hospodářka školy.
8. Dle rozhodnutí ředitelky ZŠ Hrob se musí všechny děti, které jsou přihlášeny na odpolední pobyt ve ŠD zároveň stravovat ve školní jídelně.
9. Důležité informace o chodu školní družiny, ale také informace a fotografie z akcí školní družiny můžete po celý školní rok sledovat na webových stránkách školy.
Pro případ potřeby uvádím telefonické kontakty:
- školní družina - mobil 727 952 644, pevná linka 417 875 037
Vážení rodiče, věřím, že jak Vy, tak především Vaše děti budete se službami školní družiny spokojeni a přeji Vám příjemný školní rok 2016/2017.
V Hrobě dne 4.9.2017

Přijímání žáků do školní družiny ve školním roce 2017/2018

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a s ohledem na kapacitu školní družiny (80 žáků), stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijímání dětí do školní družiny (dále jen ŠD).
ŠD se ve své činnosti řídí především vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhl. 197/2016 Sb. s účinností od 1. 9. 2016.
Dle § 8, odst. (4) ŠD organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.
Dle § 9, odst. (1) je činnost určena přednostně pro žáky 1. stupně ZŠ, dle odst. (2) lze k pravidelné docházce přijímat i žáky druhého stupně, pokud nenavštěvují zároveň školní klub. Dle odst. (4) se o přijetí účastníka k činnosti ŠD ve formě uvedené v § 2 písm. b) (tj. forma s pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností) rozhoduje na základě písemné přihlášky; její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze ŠD.
Organizace zápisu do ŠD:
- Žák bude do školní družiny zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku, který je přílohou tohoto pokynu (k dostání při zahájení školního roku nebo později ve školní družině)
- V případě zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD, odevzdá zákonný zástupce zápisní lístek nejpozději do 8. 9. 2017 vedoucí vychovatelce do ŠD
- O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitelka školy do 29. 9.2017 a vyrozumí o tom zákonné zástupce zveřejněním na webových stránkách a ve vývěskách školy.
Při rozhodování o přijmutí žáků k pravidelné docházce do ŠD bude ředitel školy postupovat podle těchto kritérií:
1) Žáci z 1. – 2. ročníku - pravidelná docházka do školní družiny
2) Žáci ze 3. – 5. ročníku - pravidelná docházka do školní družiny (přednost mají žáci ze vzdálenějších oblastí školy - doba dojíždění do školy a doba odjezdu autobusu
3) Ostatní žáci 1. stupně
4) Ostatní žáci 2. stupně
Tento pokyn má platnost pro přijímání žáků do školní družiny na školní rok 2017/2018.

1) Žáci z 1. – 2. ročníku - pravidelná docházka do školní družiny

2) Žáci ze 3. – 5. ročníku - pravidelná docházka do školní družiny (přednost mají žáci ze vzdálenějších oblastí školy - doba dojíždění do školy a doba odjezdu autobusu

3) Ostatní žáci 1. stupně

4) Ostatní žáci 2. stupně

Tento pokyn má platnost pro přijímání žáků do školní družiny na školní rok 2016/2017.

Školní družina na Hrobských slavnostech

20170701 160240Ačkoliv většina dětí si v sobotu 1. července již užívala prázdniny, na skupinky country tanečníků ze školní družiny čekala ještě poslední milá povinnost uplynulého školního roku, a sice vystoupení na Hrobských slavnostech. Vystoupili jsme jako poslední učinkující v pásmu kulturních vystoupení s názvem Náhrob sobě. Několikaměsíční nácvik a neustálé procvičování přinesly své ovoce. Děti "vystřihly" tanec bechybně a vlastně úplně nejlépe ze všech svých dosavadních vystoupení. Zřejmě se chtěly v domácím prostředí předvést v co nejlepším světle a to se také podařilo. Všem patří velký dík. A teď už hurá na prázdniny. Video z vystoupení bude v nejbližších hodinách dostupné na Youtube, na adrese https://youtu.be/s7lOH3zofik

ŠD v indiánské vesničce

IMG 3031Závěr školního roku je ve znamení výletů a naše školní družina není výjimkou. Tentokrát jsme se vypravili do indiánské vesničky Rosshill nedaleko Děčína. Jakmile se náš autobus "prokousal" úzkými silnicemi a dorazil na místo, ocitli jsme se doslova v jiném světě. Ve světě indiánů v minulém století na americkém kontinentu. Přivítali nás indiání ve svých stanech teepee. Poučili jsme se trošku o způsobu jejich života a zvycích, a také o celé jejich historii. Děti si zatančily indiánský tanec a zazpívaly indiánskou píseň.  Na závěr si mohly koupit indiánské suvenýry. Výlet se zkrátka vydařil. Několik fotografií si můžete prohlédnout v Galerii.

Osecká Portička 2017

DSCN0454Účast na osecké Portičce se pro naši družinu stává již pomalu tradicí. V letošním roce jsme na této umělecké soutěži byli potřetí a opět se naše vystoupení setkalo s úspěchem a pochvalnými komentáři. Tentokrát i od paní starostky Oseka, což nás velmi potěšilo. Tříměsíční nácvik country tance pro letošní vystoupení se vyplatil. Před pár dny jsme přitom zjistili, že děti sestavu umí perfektně v tělocvičně, ale na volném prostranství venku jsou poněkud dezorientované, protože nemají své záchytné body. Takže se nácvik přesunul na školní hřiště a orientace dětí se brzy zlepšila. Při samotném vystoupení v Oseku se drobné chybičky objevily, ale vzhledem k věku děti i poměrně náročné choreografii to lze pochopit. Potěšující bylo, že se děti po několika taktech hudby dokázaly opět „chytit“ a pokračovat jako by se nic nestalo. Malí tanečníci se představí také na letošních Hrobských slavnostech. Pozvání na větší country festival v Březně u Chomutova jsme museli bohužel odmítnout. Koná se totiž v červenci, a to se naši tanečníci rozjedou na prázdniny. Fotografie si můžete jako vždy prohlédnout v Galerii.

Programy EU

Programy EU

Účastníme se projektů

Přestavba objektu č. p. 17 na volnočasové a spolkové centrum města Hrob

Účastníme se projektu EU Peníze školám