Termíny úhrady obědů ve školním roce 2017/2018

na listopad 2017 uhradit nejpozději do 10.11.2017
na prosinec 2017 uhradit nejpozději do 8.12.2017
na leden 2018 uhradit nejpozději do 10.1.2018
na únor 2018 uhradit nejpozději do 9.2.2018
na březen 2018 uhradit nejpozději do 9.3.2018
na duben 2018 uhradit nejpozději do 10.4.2018
na květen 2018 uhradit nejpozději do 11.5.2018
na červen 2018 uhradit nejpozději do 8.6.2018

Vnitřní řád školní jídelny

Školní jídelna při Základní škole Hrob, okres Teplice

Adresa: Tržní náměstí 52, 417 04 Hrob

Telefon: 417 875 339

Vedoucí školní jídelny: Ivana Prchlíková
Vedoucí kuchařka: Milada Benešová
Kuchařka: Dana Červenclová

Provoz ŠJ se řídí: vyhláškou č. 107/2005 Sb.o školním stravování ze dne 25.2.200, FN (metodikou spotřebního koše), školským zákonem č.561/2004, zákonem o ochraně veřejného zdraví 258/200, Vyhláškou 137/2004 o hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, Vyhláškou 490/2000 o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, nařízeni ES- od 1.1.2006, 852/2004 o hygieně potravin, ES 178/2002.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin podle § 4 odst. 9 vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování.

Podmínky poskytování obědů:

Oběd nepřítomného si může rodina vyzvednout v jídelně do čistého nosiče jídel. Do jídlonosičů mohou být obědy vydány pouze 1.den nemoci dítěte, ostatní dny je nutné obědy odhlásit.

- Strávník má nárok na dotované obědy pouze v případě, že je přítomen ve škole nebo první den nemoci či neplánované nepřítomnosti.

Provoz školní jídelny: 11:45 – 13:45 hodin

Pracovní doba: 7:00 – 15:30 hodin

Výše stravného dle skupin:

Děti do 10 let …………… 20,- Kč plné stravné ..……. 46,- Kč
Děti od 11 do 14 let ……..22,- Kč plné stravné ……... 48,- Kč
Děti nad 15 let …………  25,- Kč plné stravné ……… 51,- Kč

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhl. 107/2005 Sb. o šk.stravování.

Přihlašování a odhlašování obědů:

Obědy je nutné přihlásit nebo odhlásit den předem, nejpozději do 8:00 hodin daného dne ráno.
Obojí jen na telefonním čísle jídelny 417 875 339 nebo osobně. V žádném případě neposílat vzkaz přes ostatní děti nebo paní učitelky či vychovatelky.
Za neodebraný a neodhlášený oběd se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

Placení obědů:

Úhrada je možná v hotovosti každý den od 7:00 do 15:00 u hospodářky školy v budově v Komenského ulici nebo ve školní jídelně (mezi 11:30-12:30). Dále je možné platit stravné bezhotovostně na účet školy (pokyny u vedoucí jídelny).
Stravné se platí dopředu – nejdéle do 5. pracovního dne v měsíci. V případě, že dítě nebude mít včas uhrazené stravné, není možné, aby mu jídelna následující den oběd vydala. Vystavujete se nebezpečí, že nebude možné v tuto dobu navštěvovat školní družinu. (Podmínkou navštěvování školní družiny je oběd ve šk.jídelně !!!)

Ostatní ujednání:

Žáci vstupují do jídelny jen s pedagogickým dohledem. Dohled v jídelně zajišťují vychovatelé školní družiny a vyučující dle rozpisu, který je vyvěšen ve ŠJ.
Vstup do školní jídelny je povolen pouze žákům a zaměstnancům školy.
V jídelně je vyvěšen jídelní lístek na týden dopředu, zodpovídá vedoucí jídelny.
Za čistotu stolů během výdeje obědů odpovídá personál kuchyně, kterému žáci nahlásí, pokud dojde k rozbití nádobí a potřísnění stolů nebo podlahy.
Každý žák školy má možnost stravovat se ve školní jídelně.
Jídlo se nesmí vynášet ven z jídelny.

Vlastní organizace provozu pro žáky:

1. Před vstupem do jídelny odloží svrchní oděv a aktovku na vyhrazené místo
2. Žáci vstupují do jídelny slušně, zbytečně nemluví, ve frontě se nestrkají a zachovávají klid.
3. Strávník si vezme tác, na který uloží příbor, nápoj a celé jídlo a odnese ji jej ke stolu.
4. Po konzumaci odnese tác s nádobím k odkládacímu okénku, odloží příbor do kbelíku a tác otře a vrátí na místo.
5. Dle pokynů dozoru pak buď odchází, nebo čeká v klidu u stolu na ostatní spolužáky.

Veškeré připomínky k provozu školní jídelny je možné projednat s vedoucí ŠJ. Tento vnitřní řád ŠJ při ZŠ Hrob je platný pro všechny strávníky. Vnitřní řád byl projednán se zaměstnanci jídelny i se zaměstnanci školy.

Označování alergenů ve školní jídelně

Dle směrnice 2000/89 ES a 1169/2011 EÚ platí od 13.12.2014 povinnost označovat u jednotlivých jídel alergeny, které jídlo obsahuje. Značení alergenů je pouze informační. Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám ohlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Označení alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. Seznam alergenů ve formátu pdf je ke stažení zde ... a bude vyvěšen také ve školní jídelně vedle jídelního lístku. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Programy EU

Programy EU

Účastníme se projektů

Přestavba objektu č. p. 17 na volnočasové a spolkové centrum města Hrob

Účastníme se projektu EU Peníze školám